Shannah Name Meaning

Meaning: Lily
Gender: Girl
Religion: Christian

Meaning of Name Shannah, Religion, Origin & Details:

Shannah is baby girl name mainly popular in Christian religion and its main origin is . Shannah name meaning is Lily. Other similar names can be Saimah, Sahana, Samah, Samiya, Sahm, Saham, Saamyya, Sama, Sahima, Sameh, Samaah, Saamiya, Saheen, Sahem, Sam, Saami, Saina, Saen, Sami, Sammi, Samiyah, Saima, Sahen, Sahna, Samawiyah, Sameeha, Sammie, Samay, Sameei.

Girl Names with Same Meanings with ShannahSimilar Sounding Girl Names with Shannah


All Names by Religion


All Names by Origin