Shephatiah Name Meaning

Meaning: Whom Jehovah defends
Gender: Boy
Religion: Christian

Meaning of Name Shephatiah, Religion, Origin & Details:

Shephatiah is baby boy name mainly popular in Christian religion and its main origin is . Shephatiah name meaning is Whom Jehovah defends. Other similar names can be Sepideh, Shubhada, Shobhit, Sabahat, Shaveta, Shobhita, Subetha, Savita, Sevati, Shoubhit, Savitha, Shabhayata, Shobitha, Savit, Sepeedeh, Suvidhi, Sabitha, Suvidh, Shifwat, Shufwat, Sabat, Sevita, Shveta, Savith, Sabita, Sheefteh, Safwat, Shabad, Shabd, Supti, Subodh.

Similar Sounding Boy Names with Shephatiah


All Names by Religion


All Names by Origin