Suryaveer
Baby name meanings, origin and religion

Meaning: Brave as lord Surya
Gender: Boy
Origin: Hindi
Religion: Hindu

Find Other Names by Relevence (Suryaveer):

Suryaveer name religion, origin & details:

Suryaveer is baby boy name mainly popular in Hindu religion and its main origin is Hindi. Suryaveer name meanings is Brave as lord Surya. Other similar sounding names can be Shreevir, Sarvari, Sripriya, Shahrevar, Shreeprada, Saruprani, Shreeparna, Sarafraz, Shrivardhan, Shreepriya, Sheherivar, Shreyovardhana, Suryaprakash, Shrivarah, Srivar, Sarvaraidu, Sherfiruz, Sharvarish, Sheherbaraz, Sarvar, Shahrivar, Sarfaraz, Sharvari.

Similar Sounding Boy Names with Suryaveer


All Names by Religion

All Names by Origin