Haikal Name Meaning

Meaning: Tale
Gender: Boy
Origin: Arabic
Religion: Muslim

Write Haikal in Urdu, Hindi, Arabic, Bangla

Urdu: ہیکل
Hindi: हैकल
Arabic: هيكل
Bangla: হায়কাল

Meaning of Name Haikal, Religion, Origin & Details:

Haikal is baby boy name mainly popular in Muslim religion and its main origin is Arabic. Haikal name meaning is Tale. People also search this as haikal. Haikal is written in Urdu, Hindi, Arabic, Bangla as ہیکل, हैकल, هيكل, হায়কাল. Other similar names can be Haidar, Haider, Hairum, Haitham, Haifa, Haimi, Haiqa, Haiza.

Boy Names with Same Meanings with HaikalSimilar Sounding Boy Names with Haikal


All Names by Religion


All Names by Origin